• MADDE 1- (KURUCULAR)
 • Dernek 1935 yılında, (Halen tamamı ölmüş bulunan) İhsan Tavas, Hikmet Koyunoğlu, Şemsettin Sunol, Nihat Kadir Sertel ve Raif Uğurlu tarafından İstanbul'da kurulmuştur. Kurucuların tamamı Türkiye Cumhuriyeti tabiyetindedir.
 • MADDE 2- (DERNEĞİN ADI)
 • Başlangıçta Derneğin adı (Türkiye Sigorta Eksperleri Cemiyeti) iken sonradan (SİGORTA EKSPERLERİ DERNEĞİ OLARAK) değiştirilmiştir.
 • MADDE 3- (DERNEĞİN AMACI)
 • Derneğin amacı, sigorta eksperleri arasında mesleki dayanışmayı sağlamak ve mesleğin gelişmesine hizmet etmek. Bu maksadı sağlamak için : Sigorta eksperlerinin çıkarlarını korumak, bu maksatla gereğinde, resmi daireler ve sigorta şirketleri nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak; Sigorta eksperlerinin sigortacılıkla ilgili yasalara, Sigorta Eksperleri Yönetmeliğine ve diğer ilgili mevzuata uygun hareket etmelerini sağlamak ve bu konuda gerekli girişim ve işlemlerde bulunmak; Eksperlerin mesleki bilgi ve tecrübelerini artırıcı çalışmalar yapmak; Yeni eksperlerin yetişmesini sağlayacak girişimlerde bulunmak ve staj müessesesinin amacına uygun işlemesini sağlamak ; Eksperlik konusunda yabancı ülkelerdeki gelişmeleri takip ederek yararlı olanlarının yurdumuzda da uygulanmasını sağlamak;Uluslararası meslek kuruluşlarıyla yasaların öngördüğü şekil ve şartlar içinde ilişkiler kurmak; Mesleki konularda konferanslar, panel ve seminerler tertiplemek kütüphane, tesis, lokal, kurup idare etmek. Üyelerin sigorta ve ekspertiz konusunda karşılaşacakları sorunlarda onlara yardımcı olabilecek hizmetlerde bulunmak; Üyelerini bilgilendirmek ve iletişim sağlamak için bilgi işlem merkezleri kurmak ve çalıştırmak, disket, cd yada web sitesi ve benzeri sistemler oluşturmak, her türlü süreli ve süresiz dergi, gazete ve broşür, kitap gibi basılı veya yazılı veya görsel yayın yapmak.
 • MADDE 4- (YASAL FAALİYETLER)
 • Dernek, Politik, Ticari ve yasalarca yasaklanmış konularda çalışma yapamaz.
 • MADDE 5- (DERNEĞİN MERKEZİ)
 • Derneğin Merkezi İstanbul'dadır. Gerekli görüldüğü hallerde Yönetim Kurulunca şube açılmasına karar verilebilir.
 • MADDE 6- (ÜYELİK)
 • Sigorta Eksperleri Yönetmeliği uyarınca Hazine Müsteşarlığındaki Meslek Tablosuna kaydedilerek Sigorta Eksperlik Belgesi almış eksperler, derneğe üye olabilirler. Hiç kimse, derneğe üye olma veya üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek tüzüğünde, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf gözeten hükümler konamaz. Derneğe üyelik iki türlüdür.
 • Asıl Üye :Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri kabul etmiş, haklarından tam olarak yararlanan üyedir. Üyenin dernekteki haklarının ve sorumluluklarının ayrıntıları iç tüzükte belirtilir. Dernekten istifa ederek ayrılmış olan üye, edimlerini yerine getirdikten sonra tekrar üye olabilir.
 • Onur Üyesi :Derneğin amaçlarını yaymakta katkı ve hizmetleri ile temayüz etmiş bir kimse yönetim kurulu tarafından ''Onur Üyesi ''seçilebilir. Onur üyesi isterse derneğe giriş ve yıllık aidat öder, ancak genel kurulda oy kullanamaz.
 • MADDE 7- (ÜYELİĞİN SONA ERMESİ)
 • Ölen, istifa eden veya herhangi bir surette derneğe giriş niteliğini kaybedenlerle, dernek ana tüzüğü hükümleriyle, ilgili yasalar ve meslek haysiyetiyle bağdaştırılması mümkün görülmeyen durum ve davranışları bulunanlar hakkında yönetim kurulunun önerisiyle disiplin kurulu tarafından alınıp dernek organlarının onayı ile kesinleşmiş devamlı çıkartma kararına dayanılarak üyelik kaydı silinir. Üyelikten çıkanlar veya çıkarılanlar dernek malları üzerinde hak iddia edemezler .
 • MADDE 8- (DERNEĞİN ORGANLARI)
 • A- Genel Kurul,
 • B- Yönetim Kurulu,
 • C- Denetim Kurulu,
 • D- Disiplin Kurulu,
 • E- Sicil Kurulu' dur.
 • MADDE 9- (GENEL KURUL)
 • Derneğe kayıtlı üyelerden teşekkül eder. Genel Kurul Dernek Lokalinde veya Yönetim Kurulunun belirleyeceği ve fakat Dernek Merkezinin bulunduğu şehir merkezi içinde bir yerde toplanır.
 • MADDE 10
 • Genel Kurul, iki yılda bir defa olağan ve gereğinde, ayrıca olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağan genel kurul toplantısı, yönetim kurulunun karar ve daveti üzerine iki yılda bir nisan ayı içinde yapılır . Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, nerede, yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi toplantı gününden en az on beş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, olağan genel kurul davetiyle ilgili esaslara göre yeniden çağrılır. Toplantı ayrıca, yukarıda belirtilen esaslar uyarınca mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 • MADDE 11- (TOPLANTI YETER SAYISI)
 • Genel Kurul, üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
 • MADDE 12- (TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ)
 • Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük Mülki Amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanamamışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet Komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ve katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir .
 • MADDE 13- (SEÇİMLERE İLİŞKİN ESASLAR)
 • Genel kurula katılabilmek için ve organlara seçilebilmek için üyenin aidatlarını tamamen ödemiş olması şarttır. Başkanlık ve kurulların asıl ve yedek üyelikleri için, iki yılda bir seçim yapılır. Başkan ile kurulların asıl ve yedek üyeleri, basılı oy pusulalarında ayrı ayrı gösterilir. Boş oy pusulaları, beyaz kağıt üzerine, yönetim kurulu tarafından seçimlerden önce yeteri kadar bastırılır. Oy zarfları yönetim kurulu tarafından tek renkte ve yeterli sayıda hazırlatılır. Divan başkanlığınca mühürletilir, sayısını belirleyen bir tutanakla dosyasına konur ve oy zarfları seçim günü divan başkanınca dağıtılır.
 • MADDE 14
 • Dernek üyeleri eşit haklara sahip olduklarından, her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üyeler oylarını bizzat kendileri kullanabilirler.
 • MADDE 15- (TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLÜCEK KONULAR)
 • Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
 • MADDE 16- (GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ)
 • Genel Kurulun başlıca görevleri şunlardır;
 • A- Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesiyle ibra edilmesi,
 • B- Dernek Organlarının seçilmesi,
 • C- Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,
 • D- Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 • E- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 • F-Aynı maksatla kurulmuş federasyon veya konfederasyona hükümleri uyarınca iştirake karar vermek veya ayrılma kararı almak,
 • G-Yeni seçilen Yönetim Kurulunca gelecek dönemde yapılması, Yönetim Kurulu veya üyelerce teklif edilen konular hakkında karar vermek.
 • H-Gereğinde Derneğin feshi hakkında karar vermek, tasfiye şeklini ve tasfiye elemanlarını seçmek.
 • MADDE 17- (ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ)
 • Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim, denetim kurullarına ve disiplin kuruluna seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.
 • MADDE 18
 • Genel Kurulda oylamalar gizli oy açık tasnif usulüne göre yapılır. Genel Kurul çoğunluğu tarafından açık oy usulü kabul edilir ise bu usule uyulur.
 • MADDE 19
 • Genel Kurul, Denetçilerin gerek gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden en az beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır. Bu şekilde istek olmasına rağmen Yönetim Kurulu bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, Denetçiler veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 • MADDE 2O- (DERNEK BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU)
 • Başkan, derneğin 30 yaşını doldurmuş, en az beş yıllık ve geçici çıkarma cezası almamış asıl üyeleri arasından genel kurulca seçilir. Başkanlığın boşalması halinde, başkanlık ve yalnız yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi için en geç bir ay içinde, olağanüstü seçim genel kurulu toplantıya çağrılır. Bu şekilde seçilen başkan ve üyeler, eskilerinin görev süresini tamamlarlar. Ancak olağan seçim genel kuruluna 6 ay kala olağanüstü seçim kurulu toplantıya çağrılmaz. Bu durumda başkan vekili başkanın görevini üstlenir.
 • MADDE 21- (YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU)
 • Yönetim kurulu, dernek başkanı ile en az üç yıllık ve geçici çıkarma cezası almamış asıl üyeler arasından, genel kurul tarafından seçilen dernek başkanı dahil toplam 9 asıl ve 9 yedek üyeden oluşur. Yönetim kuruluna seçildikten sonra yukarıda yazılı şartlardan herhangi birine haiz olmadığı anlaşılanlar ile görev süreleri içinde geçici çıkarma cezası alanlar, istifa etmiş sayılırlar, yerlerine sıradaki yedekler geçer. Yönetim kurulu üye sayısı yedeklerinde asıl üyeliği gelmesine rağmen beş kişiden aşağıya düşerse genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması durumunda, dernek üyelerinin birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurul toplamakla görevlendirir. MADDE 22- (GÖREV BÖLÜMÜ, TOPLANTILAR) Yönetim kurulu, seçimi izleyen ilk toplantısında kendi arasından bir başkan vekili, bir genel sekreter, bir muhasip üye seçerek durumu karar defterine geçirir ve üyelere duyurur. Yönetim kurulu vereceği karar üzerine bu görev bölümünde değişiklik yapabilir. Yönetim kurulu en az ayda bir kez toplanır. Toplantıya başkan bulunmadığı takdirde başkan vekili, onun da yokluğunda genel sekreter başkanlık eder. Yönetim kurulu toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarıdan bir fazlası, karar yeter sayısı toplantıda bulunan üyelerin mutlak çoğunluğudur.
 • Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır.
 • MADDE 23- (DERNEĞİ TEMSİL)
 • Derneği başkan bulunmadığı hallerde başkan vekili veya yönetim kurulunun yetki verdiği kendi üyelerinden bir veya birkaçı temsil eder. Yönetim kurulunun toplanmasının mümkün olmadığı hallerde başkan da bulunmadığı zaman başkan vekili, derneği ilgilendiren bir görüşmeye veya toplantıya dernek üyelerinden birine yetki verebilir. Ancak bu görüşme veya toplantının sonucunda derneği gerek idari gerekse mali yükümlülük altına sokacak karar alınması halinde derneğin yükümlü olabilmesi için mali konularda bütçede ödenek bulunması, yönetim kurulu kararıyla onaylanması gerekir.
 • MADDE 24- (YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ)
 • A-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya birkaçına yetki vermek, ihtiyaç halinde dışarıdan avukat, vekil veya hakem tayin etmek .
 • B-Bütçeye göre tasarrufta bulunmak.
 • C-Derneğin amacının gerçekleşmesi, ilerlemesi, gelişmesi, gelirlerinin artırılması için her türlü girişimde bulunmak.
 • D-Eksperlik sınav ve stajının Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin amacına uygun gerçekleşmesini sağlamak.
 • E-Ana tüzük ve ilgili yasalar hükümlerini ihlal eden veya meslek haysiyetiyle bağdaşmayan davranışlarda bulunan üyeleri cezalandırılmaları isteği ile disiplin kuruluna sevk etmek ve disiplin kurulunun kesinleşmiş kararlarının uygulanması için gerekli işlemleri yapmak.
 • F-Yasaya ve tüzüğe aykırı olmamak kaydıyla yönetmelikler düzenlemek.
 • G- Genel kurulu toplantıya çağırmak ve gündemi hazırlamak.
 • H- Dernek işlerinin yürütülmesi için gerekli kadroları saptamak, personeli işe almak, ücretlerini belirlemek ve işten çıkarmak.
 • I- Üye kabul işlemleri yapmak.
 • J- Geçmiş yıl faaliyet raporu ve kesin hesabı ile gelecek yıl bütçesini hazırlamak.
 • K-Derneğin karar, muhasebe, yazışma, demirbaş ve diğer kayıt defterinin düzenli olarak tutulmasını ve işlenmesini sağlamak.
 • L-Derneğin çalışması için gerekli taşınmazları, genel kurulun verdiği yetki ve prensipler uyarınca satın almak veya tasfiye etmek.
 • M-Derneğe giriş aidatı, yıllık üye aidatını yeni şartlara göre ayarlamak.
 • N-Yasaların ön gördüğü şartlar içinde yerli ve yabancı meslek kuruluşlarıyla ilişkiler kurmak, yabancıların üyeliğini kabul halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirine bildirmek.
 • O- Tüzük ve mevzuattın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 • MADDE 25- (DERNEĞİ İLZAM)
 • Derneği;
 • Mali işlerde : Başkan veya başkan vekili ile muhasip üye birlikte,
 • İdari İşlerde: Başkan, veya başkan vekili veya genel sekreterin tek başına,
 • İmzaları temsil veya ilzam eder. Yönetim kurulu üyeleri derneğin yönetiminden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak karara karşıt oy vermiş ve bu hususu karar defterine yazdırarak imzalamış ve durumu denetçilere haber vermiş üyelerin bu sorumluluğu doğmaz.
 • MADDE 26- (DENETİM KURULU)
 • Denetim kurulu, en az üç yıllık üye, geçici çıkarma cezası almamış üyeler arasından genel kurul tarafından 3 asıl , 3 yedek olarak iki yıl için seçilir. Denetçiler, derneğin hesaplarını ve bütçe uygulamalarını altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
 • Denetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
 • Hesap defterlerinin düzenli işlenmesini ve harcamaların bütçeye uygunluğunu kontrol etmek,
 • Eksik veya usulsüz görecekleri hesap ve harcamalarda, derhal yazılı olarak Yönetim Kurulunun dikkatini çekmek, gereğinde durumu Genel Kurula bildirmek,
 • Dernek için önemli görecekleri hususlarda Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,
 • Devreleri sonunda hazırlayacakları raporu Genel Kurulun görüş ve onayına sunmak,
 • Tüzük ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak ,
 • MADDE 27- (DİSİPLİN KURULU)
 • Disiplin kurulu, (40) yaşını doldurmuş geçici çıkarma cezası almamış en az 10 yıllık üyeler arasından 3 asıl ve 3 yedek üye olarak genel kurul tarafından iki yıl için seçilir. Disiplin kurulu üyeleri ilk toplantılarında aralarından bir başkan ve bir raportör seçerler. Disiplin kurulu üyeliği, yönetim kurulu üyeliği veya denetçilikle birleşemez. Disiplin kurulu tam sayı ile toplanır. Mazereti sebebi ile toplantıya gelemeyeceğini bildiren üye yerine sadece gündemdeki konu görüşülüp kararı verilene kadar olan süre için sıradaki yedek üye göreve çağrılır. Herhangi bir nedenle boşalan asıl üyelik, sıradaki yedek üye ile tamamlanır .
 • MADDE 28
 • Disiplin kurulu , üyenin çalışmalarında sigorta eksperliği mesleğinin ciddiyet, hakkaniyet, tarafsızlık, onurluluk, doğruluk ve mevzuata uygunluk prensiplerini zedelediği veya davranışları ile meslektaşları arasında dayanışmayı bozduğu, yasaları çiğnediği hallerde bu üyeler hakkında gerek kovuşturmada bulunmak ve gerektiğinde disiplin cezaları vermek görev ve yetkisine sahiptir.
 • MADDE 29
 • Disiplin kurulu , genel kurul, yönetim kurulu, denetçiler kurulu tarafından yapılan başvuru veya üyelerin şikayetleri üzerine 28. madde kapsamına giren konuları tetkik, tahkik eder ve bir karara bağlar. Disiplin kurulu başkanı tarafından toplantıya çağrılır. Bu çağrı toplantı gününden en az bir hafta evvelinden yazı ile yapılır. Disiplin kovuşturması kurul tarafından verilen bir kararla açılır. Kurul üyelerinden birisi kovuşturmaya memur edilir. Kurul hakkında kavuşturma yapılan üyeyi dinlemek üzere davet ettikten ve yazılı savunması için verilen yeterli bir süre geçtikten sonra kararını verir. Kurul üyenin faal ve davranışının ağırlık derecesine bakarak 30 uncu maddede gösterilen cezalardan durumuna uyana karar verir.
 • MADDE 30- (DİSİPLİN KURULU TARAFINDAN VERİLECEK CEZALAR)
 • MADDE 30- (DİSİPLİN KURULU TARAFINDAN VERİLECEK CEZALAR)
 • A- İhtar; eksperin dikkatinin çekilmesidir. Siciline geçmez.
 • B- Kınama ; eksperin meslek icaplarına ve adabına uymayan davranışlar dolayısıyla kınanmasıdır.
 • C- Dernekten geçici çıkarma: Bir aydan ve bir yıldan çok olmamak üzere üyenin dernekten çıkarılmasıdır. Üç sene içinde iki defa kınama cezası alan üyenin üçüncü defa cezalandırılmasında kendisine en az dernekten geçici çıkarma cezası verilir.
 • D- Dernekten devamlı çıkarma: Üyenin süresiz dernekten çıkartılmasıdır .
 • MADDE 31- (SİCİL KURULU OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ) Sicil kurulu; derneğin en az üç yıllık ve geçici çıkarma cezası almamış üyeleri arasından genel kurul tarafından seçilen 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.
 • Sicil Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
 • A-Derneğe üyelik başvurularını teslim almak,
 • B-Üyelik beyannamelerini 15 gün süre ile dernek merkezinde ilan etmek,
 • C-Üyelik başvuruları hakkında yapılabilecek itirazları incelemek ve karara bağlamak,
 • D-Gerek gördüğü takdirde, üyelik başvurusunda bulunanlar hakkında her türlü araştırmayı yapmak,
 • E-Üyelik başvurularını, olumlu veya olumsuz görüşü ile birlikte, Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
 • F-Üye defterini ve sicil kurulu karar defterini tutmak,
 • G- Tüzük ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.
 • MADDE 32- (DERNEĞİN GELİRLERİ)
 • A-Yıllık üye aidatı; Üyelik sıfatının ve dolayısıyla mesleki faaliyetin devamı için derneğe her yıl ödenmesi zorunlu bir üyelik borcudur. Miktarı yılda 75,000,000 –TL , den aşağı olmamak üzere ve yasal sınırlar içinde yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve ilk genel kurulun onayına sunulur.
 • Üye aidatını ödememeyi adet haline getiren ve gönderilecek iki aidat ödemeğe davet yazısına rağmen bu borcunu ödemeyenin üyeliği yönetim kurulu kararıyla aidatlarının ödenişine kadar askıya alınır. Gecikme zammı aylık DİE tarafından açıklanan 'tüfe' oranıdır. Üye kaydı dondurulduğu tarihten itibaren bir yıl boyunca birikmiş aidatını ödememekte ısrar etmesi durumunda sicil kurulu asıl üyenin istifasını ister. İstifa isteminden otuz gün sonra asıl üyenin derneğe olan borcunu hukuki yollarla tahsil edebilir.
 • B-Dernekçe bastırılıp satılan meslekle ilgili kırtasiye, disket, cd, yazılım gibi çeşitlerinden elde edilen gelirler,
 • C-Dernekçe tertiplenen piyango,eğlence,yemek gibi sosyal faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 • D-Yasal çerçeveler içinde yapılacak bağış ve yardım,
 • E-Derneğe üye olabilmek için, ilk girişte bir defaya mahsus olmak ödenecek 300.000.000. Türk Lirasıdır. Genel kurul kararıyla bu ücret miktarı değiştirilebilir .
 • F-Eksper adaylarının kendileriyle ilgili giderlere katkılarını saklamak amacıyla ödeyecekleri, miktarları yönetim kurulunca staj ve sınav harçları
 • MADDE 33
 • Dernek organlarında görev alanlar hiç bir nam altında ücret alamazlar.
 • MADDE 34- (DEFTERLER)
 • A-Üye kayıt defteri; derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.
 • B-Karar defteri; Yönetim kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
 • C-Gelen giden evrak defteri; Gelen ve giden evraklar, tarih ve numara sırasıyla bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
 • D-Gelir gider defteri ; Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
 • E-Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri; Bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.
 • F-Demirbaş eşya defteri; Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
 • G-Alındı belgesi kayıt defteri; Alındı belgelerinin sıra numarası ile kaydolunduğu defterdir.
 • MADDE 35- (GELİR VE GİDER HESAPLARINDA USUL)
 • Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Alındı belgeleri mevzuatta öngörülen koşullar yerine getirilmek suretiyle sağlanıp kullanılır.
 • ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
 • MADDE 36
 • Bu ana tüzük yasalara tamamen uymak kayıt ve şartıyla hazırlanmış ve kabul edilmiştir. Bu tüzüğün herhangi bir maddesinin yorumu gerektiğinde yada tüzükte bulunmayan hususlar hakkında ilgili yasa hükümleri esas alınacaktır.
 • MADDE 37- (VERGİ, RÜSUM, S.S.K VE İŞ HUKUKU AÇISINDAN SORUMLULUK)
 • Bütçesinde ödenek bulunduğu halde, taşınmazlar için ödenmesi gereken her türlü rüsum ve harçlarla, yapılması gerekli vergi stopajları, yürürlükte bulunan ve yürürlüğe konacak her türlü vergileri, sosyal sigorta keseneklerini yapmayan, işveren hissesi ile birlikte ödemeyerek dernek adına sonradan vergi, ceza ve faiz alınmasına neden olan yönetim kurulları dönem sonunda ibra edilmiş olsalar bile bu konuda sorumlu olurlar. Derneğin uğramış olduğu bu tür kayıp ve zarar nedeni ile yapılacak işlem hakkında kesin karar genel kurulundur.
 • MADDE 38
 • Derneğin şubesi yoktur.
 • MADDE 39
 • Genel Kurulda hazır bulunacak Hükümet Komiserine verilecek ücret Dernekler Kanununun 70 inci maddesine göre ödenir.
 • MADDE 40
 • Ana Tüzüğün değişikliğine karar, Genel kurula katılan üyelerin en az üçte ikisinin oylarıyla alınabilir. Bu tüzük yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan başkan ve kurullar üyeleri yeni seçim dönemine kadar görevini sürdürür.
 • MADDE 41
 • Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler tüzüğün 10 cu maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük Mülki Amirliği'ne yazı ile bildirilir. Fesih halinde, derneğe ait mal ve paraların tamamı İstanbul içinde faaliyet gösteren sigorta eksperlerine ait kurulmuş yada kurulacak sigorta eksperler odasına, sigorta eksperleri birliğine veya vakfına devir olur. Tasfiye, Genel Kuruldan seçilecek üç üye, Hükümet Komiseri ve teslim alacak kuruluşun temsilcisinin hazır bulunmasıyla yapılır.

 • Geri

  YönetmeliklerYönetmelikler
  TüzükTüzük
  SigortacılıkSigortacılık
  Genel ŞartlarGenel Şartlar
  Sigorta ŞirketleriSigorta Şirketleri
  HukukHukuk
  Sosyal SorumlulukSosyal Sorumluluk
  LinklerLinkler