Hazine Müşteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu'nun Çalışma Esasları Yönetmeliği

BİRİNCİ KISIM 

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1- Bu Yönetmelik, Sigorta Denetleme Kurulu'nun teşkilat ve görevleri ile Kurul Başkanı, Sigorta Denetleme Uzmanı ve aktüeri sigorta denetleme uzmanı ve aktüer yardımcıları ve Kurul Şube Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumluluklarını, Kurul Başkanı ile uzman, aktüer, uzman ve aktüer yardımcılarının atanmalarını, özlük haklarını ve Kurul ile uzman, aktüer ve uzman ve aktüer yardımcılarının çalışma esas ve usullerini kapsar. 

Hukuki Dayanak 

Madde 2- Bu Yönetmelik, 16/6/1994 tarih ve 539 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu'nun 30 uncu ve 20/12/1994 tarih ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 5/c maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; 
Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı, 
Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığı, 
Müsteşar: Hazine Müsteşarını, 
Kurul: Sigorta Denetleme Kurulu'nu, 
Kurul Başkanı: Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı'nı 
Başkan Yardımcısı: Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı'na yardımcı olmak üzere gö-revlenidirilen uzman ve aktüerleri, 
Grup Başkanlığı: Sigorta Denetleme Kurulu İstanbul ve Ankara Grup Başkanlıklarını, 
Uzman ve Aktüer: Sigorta Denetleme uzmanı ve aktüerini, 
Uzman ve Aktüer Yardımcısı: Yetkili ve Yetkisiz Sigorta denetleme uzmanı ve Yardımcılarını, 
Şube Müdürlüğü: Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğünü, ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM: Teşkilat ve Görev Merkezi 

Teşkilat 

Madde 4- Kurul bir Başkan ile yeteri kadar sigorta denetleme uzmanı ve aktüer uzman yardımcısı ve aktüer yardımcısından oluşur. Kurul, Bakan adına hareket eden Müsteşar'a doğrudan bağlıdır. 

Kurul'un yazı, kayıt, dosya, hesap, arşiv ve kütüphane hizmetleri Kurul Başkanı'na bağlı Şube Müdürlüğü'nce yürütülür. 

Görev Yeri ve Grup Başkanlıkları 

Madde 5- Kurul'un görev merkezi İstanbul olup; ayrıca İstanbul ve Ankara'da Grup Başkanlığı bulunur. 

Kurul Başkanı'nın teklifi ve Müsteşar-'ın Onayı ile uzman veya aktüerlerden biri bir yıllık süre için Grup Başkanı olarak görevlendirilir. Grup Başkanları, grupta görevli uzman, aktüer, uzman ve aktüer yardımcıları arasında ahenkli bir çalışmanın devamını sağlamak, uzman ve aktüer yardımcılarının kurs ve diğer hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve takip etmek ile Kurul'un diğer mali ve idari mercilerle ilişkilerini Kurul Başkanlığı ile işbirliği halinde yürütmekle görevlidirler. 

İKİNCİ KISIM 

BİRİNCİ BÖLÜM: Kurul 

Kurul Başkanlığı'nın Görev ve Yetkileri 

Madde 6- Kurul, Bakan veya Müsteşarın onayı üzerine; 

a)Sigorta Murakabe Kanunu, 4059 sayılı Kanun ve sigortacılıkla ilgili diğer mevzuat ile Sigorta Denetleme Kurulu uzmanları, aktüerleri ve yardımcılarına verilen görev ve yetkilerin gerektirdiği denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, 
b)Sigortacılık ve diğer mali piyasalar ile ilgili alınacak kararların oluşumuna katkıda bulunmak üzere yurtiçi ve yurtdışında meydana gelen gelişmeleri de incelemek ve gözönünde bulundurmak suretiyle sigortacılık sektörü ve ilgili diğer mali piyasalar hakkında konsolide raporlar düzenlemek, bu konulardaki çalışmalara katılmak ve mütalâa vermek, 
c)Alınan, derlenen ve kendine tevdi edilen bilgi, belge ve dokümanlar ile denetim ve izlemelerden elde edilen sonuçları incelemek ve değerlendirmek, yapılacak uygulamalar ve alınacak önlemler konusunda Müsteşara öneriler sunmak, 
d)Kanunların verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde Müsteşarın Kurul tarafından yürütülmesini uygun gördüğü sigortacılık, mali piyasalar ve kurumlarla ilgili diğer inceleme ve denetleme faaliyetlerinde bulunmak, 
e)Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili her türlü araştırma ve diğer çalışmaları yapmak ve yürütmek, görüş bildirmek ve tekliflerde bulunmak, 
f)Bakan veya Müsteşar tarafından verilen denetim hizmetleri ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak, ile görevli ve yetkilidir. 

İKİNCİ BÖLÜM: Kurul Başkanı'nın Atanması, Görev,Yetki ve Sorumlulukları 

Kurul Başkanı'nın Atanması 

Madde 7- Kurul Başkanı, uzman veya aktüerlik sıfatını iktisap etmiş Kurul mensupları arasından atanır. Kurul Başkanlığı'na atanabilmek için, uzman veya aktüer yardımcılığında geçirilen süreler de dahil olmak üzere en az on yıl Kurul'da veya Kurul'un muvafakati ile kamuda idari görevlerde bulunmuş olmak şarttır. 

Kurul Başkanı'nın Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 8- Kurul Başkanı, uzman sıfat ve yetkisine sahip olup, Bakan veya Müsteşarın talimat veya onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar. 

a)Kurul Başkanlığı'nın 6 ncı maddede belirtilen görevlerini yürütmek, 
b)Kurul'u yönetmek, uzman ve aktüer ile uzman ve aktüer yardımcılarının çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek, 
c)Gerektiğinde bizzat inceleme, denetleme ve soruşturma yapmak, 
d)Uzman ve aktüer ile uzman ve aktüer yardımcılarından gelen raporları incelemek, eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak tedbirleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek, alınması gereken tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak, 
e) Çalışma programlarını düzenlemek ve Kurul Bütçesini hazırlamak, 
f)Uzman ve aktüer yardımcılarının işe alınmasını ve en iyi şekilde yetişmelerini sağlayıcı tedbirleri almak, 
g)Kurul'un çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporlarını düzenlemek ve Müsteşar'a arzetmek, 
h)Görev alanına giren kanunlarla ilgili olarak ortaya çıkan mevzuat yetersizlği ve aksaklıklar üzerine inceleme ve araştırma yaparak veya yaptırarak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda tekliflerde bulunmak, 
ı)Kurul uygulamaları hakkında yönergeler çıkarmak, 
i)Bakan veya Müsteşar tarafından denetim ve inceleme hizmetleriyle ilgili olarak verilecek diğer görevleri yapmak. 

Kurul Başkanı'na Yardım 

Madde 9- Kurul Başkanı kendisine yardımcı olmak üzere yeteri sayıda uzman ve aktüeri Başkan Yardımcısı olarak Müsteşar'ın onayı ile bir yıllık süre için görevlendirilebilir. 

Kurul Başkanı'na Vekâlet 

Madde 10- Kurul Başkanı, geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, Başkanlığa tayin şartlarını taşıyan uzman veya aktüerlerden birine Müsteşar Onayı ile vekâlet görevini verir. Her hangi bir sebeple kurul başkanlığının boşalması halinde vekalet görevi Bakan Onayı ile belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Uzman ve Aktüerler 

Uzman ve Aktüerlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 11-Müsteşarlık Makamı'na bağlı olan uzman ve aktüerler doğrudan doğruya Bakan adına; 

a)Sigorta Murakabe Kanunu ile diğer kanunların sigortacılıkla ilgili hükümlerinin uygulanmasını sağlamak üzere, sigorta ve reasürans şirketleri ile bunların teşebbüs, iştirak ve ortaklıklarının, sigortacılık işlemi yapan veya sigortcılıık alanında faaliyet gösteren diğer gerçek ve tüzel kişilerin inceleme, soruşturma ve denetimlerini yapmak, 
b)Sigorta ve reasürans şirketleri ile bunların teşebbüs iştirak ve ortalıklarından, sigorta ve reasürans aracılığı hizmeti yapanlardan, sigorta eksperlerinden ve bankalar da dahil ilgili diğer gerçek ve tüzel kişilerden; Sigorta Murakabe Kanunu ve diğer kanunların sigortacılıkla ilgili hükümleri ile alâkalı görecekleri bütün bilgileri istemek ve bunların her türlü evrak, hesap, kayıt, defter ve vesikalarını tetkik etmek, 
c)Devlet daire ve kuruluşları ile Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, T. Motorlu Taşıt Bürosu ve benzeri diğer teşekküllerden gizli dahi olsa, inceledikleri konuyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi almak, 
d)Kalkınma planlarıyla, yıllık programla ve icra planlarının meslekle ilgili konularda öngördüğü çalışmaları yapmak, 
e)Mevzuat ve tatbikatla ilgili olarak karşılaşılan ve Müsteşar tarafından gerekli görülen konular hakkında, etüd ve incelemeler yapmak, mütalâa vermek, tekliflerde bulunmak, 
f)Gerekli görülen hallerde kanun tasarılarının hazırlanmasına, görüşülmesine, kurum içi ve kurumlar arası toplantı ve çalışmalara katılmak, 
g)İktîsadi, mali, hukuki, özellikle sigorta ve reasürans şirketlerinin ve aracıların, sair kuruluşların denetlenmesi gibi mesleki konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmeleri ve yayınları izlemek, gereken bilgileri ve mevzuatı derlemek Kurul Başkanlığı'nca bu konularda gerekli görülen çalışma, inceleme ve araştırmaları yapmak, 
h)Uzman ve aktüer yardımcılarının yetiştirilmesine, bilgi ve deneyimlerinin gelişmesine yardımcı olmak, ile görevli ve yetkilidirler. 

Uzman ve aktüer ile uzman ve aktüer yardımcıları; Sigorta Murakabe Kanunu, Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatla öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan, görevlerini eksiksiz yerine getirmekten yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar. 

Görevlendirme 

Madde 12- Uzman ve aktüer ile uzman ve aktüer yardımcıları, Bakan veya Müste-şar'ın emri ve onayı üzerine Kurul Başka-nı'ndan aldıkları talimatla görev yaparlar. 

Uzman ve Aktüer ile Uzman ve AktüerYardımcılarının Uyacakları Hususlar 

Madde 13- Uzman ve aktüer ile uzman ve aktüer yardımcıları, bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca; 

a)İcraya müdahale edemezler, 
b)Evrak, defter ve kayıtlar üzerinde şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar, 
c)Denetime tabi kimselerle hususi münasebetler tesis edemezler. Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdği hususlar bu yasakların dışındadır, 
d)Denetime gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Şube Müdürlüğü 

Şube Müdürü ve Diğer Görevlilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 14- Şube Müdürlüğü Kurul Başkanı'nın emri altında olup, Ankara ve İstanbul'da birer büro bulunur. İstanbul Bürosu merkez büro olup, Şube Müdürü tarafından yönetilir. Şube Müdürlüğü'nün görevleri şunlardır: 

a)Kurul Başkanlığı'na intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevk etmek, 
b)Uzman, aktüer ile uzman ve aktüer yardımcılarından gelen rapor ve diğer evrakı kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek, 
c)İşleri biten rapor, mütalâa ve diğer evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek, 
d)Uzman, aktüer, uzman ve aktüer yardımcılarının çalışma ve hakediş cetvellerini zamanında inceleyerek tahakkuka ait işlemi hazırlamak, 
e)Kurul'un çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak, arşiv işlerini yürütmek, f)Kurul'un sigorta sektörü ile ilgili olarak derlediği bilgi ve belgeleri bilgisayar kayıtlarına almak ve bilgisayardan düzenli raporlara alınmasını temin etmek, g)Kurul'un muntazam çalışmasını teminen her türlü destek hizmetlerini sağlamak, h)Kurul Başkanlığı'nm vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak, 

Şube Müdürü, Başkan ve Başkana yardımla görevlendirilen Başkan yardımcılarına karşı Müdürlüğün idaresinden birinci derecede sorumludur. Büro işlerinde gizlilik esastır. Şube Müdürü ve Şube Müdürlüğü personeli; rapor, yazışma ve dosyaları Başkanlığın izni olmadan kimseye gösteremez, veremez ve görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

BİRİNCİ BÖLÜM: Uzman ve Aktüerliğe Giriş 

Uzman ve Aktüerliğe Giriş 

Madde 15- Uzman ve aktüerliğe, uzman ve aktüer yardımcısı olarak girilir. 

Uzman ve aktüer yardımcılığına tayin edilebilmek için giriş sınavını kazanmak şarttır. 

Giriş Sınavı Esasları 

Madde 16- Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı bir yarışma sınavıdır. 

Giriş Yazılı Sınavı Konuları 

Madde 17- Giriş yazlıı sınavı gruplar itibariyle aşağıdaki bilim dallarına giren konulardan yapılır. 

A- UZMAN YARDIMCILARI İÇİN 

l- a)Kamu Hukuku 
1- İdare Hukuku; Genel Hükümler 
2- Ceza Hukuku; T. Ceza Kanunu'nun Genel Hükümleri, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun görev, yetki ve soruşturma usullerine ilişkin hükümler 
b)Özel Hukuk 
1- Borçlar Hukuku; Genel Hükümler 
2- Ticaret Hukuku 
c)Ekonomi - Maliye 
1- Genel Ekonomi Prensipleri, Ekonomi Politikası 
2- İşletme Ekonomisi 
3- Kamu maliyesi, Maliye Politikası 
d)Muhasebe; Genel Muhasebe Prensipleri, Şirketler Muhasebesi, Bilanço Analizleri 

II- Yabancı Dil; ingilizce, Fransızca veya Almanca 
B- AKTÜER YARDIMCILARI İÇİN 

I- a)Analiz 
1- Dizi ve Seriler 
2- İntegral Hesapları 
b)Analitik Geometri 
1- Matris ve Determinantlar 
2- Fonksiyonlar 
c)Cebir 
1- Mali Cebir; Logaritma, faiz hesapları, vs... 
2- Cümleler teorisi, 
d)İhtima!ler hesabı ve istatistik 
1- İhtimal problemleri, 
2- Çeşitli serilerde ortalamalar, 

II- Yabancı dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca. 

Uzman ve Aktüer Yardımcılığı Giriş Yazılı Sınavı Komisyonu ve Sınav Sorularının Düzenlenmesi 

Madde 18- Giriş sınavı komisyonu Müsteşarın onayı ile Kurul Başkanının başkanlığında dört uzman veya aktüerden oluşur. Ayrıca iki uzman veya aktüer yedek üye olarak tesbit edilir. 

a)Uzman yardımcılığı için sınav soruları, üniversitelerde, 17 nci maddenin A/l bendinde belirtilen konularda öğretim üyeliği yapan kişiler arasından, Sınav Komisyonunca seçilen üç kişiden oluşturulacak bir komite tarafından hazırlanır. 
b)Aktüer Yardımcıları için sınav soruları, üniversitlerde, 17 nci maddenin B/l bendinde belirtilen konularda öğretim üyeliği yapan kişiler arasından, Sınav Komisyonuna seçilen üç kişiden oluşturulacak bir komite tarafından hazırlanır. 
c)Yabancı dil soruları, Sınav Komisyonunun her yabancı dil için saptayacağı üniversite öğretim üyeleri tarafından hazırlanır. 

Yukarıda (a) ve (b) bentlerinde sözü edilen komiteler 17 nci maddede kayıtlı "yabancı dil dışındaki" sınav konularında her grup içinden az dört soru hazırlayarak, bunları sınav tarihinden bir gün önce bir yazı ile Sınav Komisyonu Başkanlığına verirler. Yabancı dil soruları her yabancı dil içinden az üç soru olmak üzere düzenlenir ve yine sınav tarihinden bir gün önce düzenleyen kişi tarafından bir yazı ile Sınav Komisyonu Başkanlığına verilir. 

Sınav Komisyonu, sınavda adaylara yöneltilecek soruları, kendisine verilen sorular arasından seçerek saptar ve bunların mühürlü bir zarf içinde, güvenli bir yerde korunmasını sağlar. 

Yazılı sınav, Sınav Komisyonu Başkanlığı tarafından bu işte görevlendirilecek elemanların gözetleme ve denetlemeleri altında yapılır. Bu kişiler yazılı sınava girenlerin kimlikleri ile adaylık belgelerini incelerler, bu inceleme sonucunda yazılı sınava katılması uygun olmayanlar sınava kabul e-dilmezler. 

Sınav sorularını içeren mühürlü zarflar sınava girmiş olanların önünde açılarak, durum bir tutanakla tesbit edildikten sonra sorular dağıtılarak sınava başlanır. Sınavın sonunda adayların sınav kağıtları veriliş sırasına göre numaralanıp, soru kağıtları ile birlikte bir zarf içine konulur. Zarf kapatılıp mühürlendikten sonra durum bir tutanakla tesbit olunur ve mühürlü zarf Kurul Başkanı'na teslim edilir. 

Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi 

Madde 19- Sınav kağıtları sınav sorularını hazırlayanlar tarafından değerlendirilir. Yazılı sınav notları 100 puan üzerinden verilir. Adayın yazılı sınavda başarı sağlamış sayılabilmesi için; 

a)Yabancı dil sınavından 100 üzerinden en az 50, 
b)Diğer grupların her birinden 100 üzerinden en az 50, 
c)Tüm gruplar ortalaması olarak 100 üzerinden en az 70 puan almış olması şarttır. Sınav sonuçlan değerlendirmeyi yapanlar tarafından bir tutanakla saptanır. Bu sınavda başarı sağlamış adaylar sözlü sınava çağrılırlar. 

Yazılı Sınav Sonuçlarının Duyurulması 

Madde 20- Sınav sonuçları kazanan adaylara iadeli taahhütlü bir yazı ile bildirilir. Bu yazıda Kurul'da yapılacak sözlü sınav tarihi de belirtilir. Sınav sonuçlarını içeren bir liste ayrıca Kurul'da görülebilecek bir yere asılır. 

Sözlü Sınav ve Sınav Komisyonu 

Madde 21- Sözlü sınav, giriş sınavı komisyonu tarafından yapılır.Sözlü sınavlar, yazılı sınav gruplarına giren konulardan yapılır. Bu sınavda, ayrıca, a-dayların genel kültür bilgilerinin yoklanması yanında, zeka, ifade yeteneği, tavır, hareket ve temsil kabiliyeti gibi kişisel niteliklerine de dikkat edilir. 

Sözlü sınavı notu 100 puan üzerinden verilir. Bu sınavı kazanmak için asgari 70 puan alınması gerekir. 

Giriş Sınavına Katılacak Adaylarda Aranacak Şartlar 

Madde 22- Uzman ve aktüer yardımcılığı sınavına katılabilmek için; 

a)Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak, 
b)Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış bulunmak (Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra askerlikte geçen süre eklenir), 
c)Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, iktisat, Hukuk, İşletmecilik, Maliye, Bankacılık, Sigortacılık, Matematik ve İstatistik dallarında en az dört yıl eğitim veren yükseköğrenim kurumlarından ya da bunlara denkliği yetkili makam tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya dört yıllık yüksekokullardan birini bitirmiş olmak, 
d)Yapılacak inceleme sonunda, Sigorta Denetleme Uzmanlığının veya Aktüerliğinin gerektirdiği karakter ve vasıfları haiz bulunduğu anlaşılmış olmak, gerekir. 

(d)bendinde belirtilen husus, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden sözkonusu olup; sözlü sınavdan önce Kurul Başkanlığınca yapılacak inceleme ile tesbit edilir. 

Giriş Sınavının İlanı 

Madde 23- Giriş sınavlarının yapılış tarihleri, yapılacağı yerler ve giriş şartları Resmi Gazete'de ve Türkiye genelinde yayımlanan enaz iki gazetede duyurulur. 

Son ilân sınav tarihinden en az bir ay önce yapılır. 

Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en çok 20 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tesbit olunur. 

Giriş Sınavı İşlemleri 

Madde 24- Sınava girmek isteyenler Kurut Başkanlığı'na iki fotoğraf, başvuru formu ve Yüksek öğrenim Kurulu diploma veya bitirme belgesinin onaylı sureti ile müracaat ederler. 

Başvuru formunda, adayın adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olunan yüksek öğretim kurumu ve gerekli görülen diğer bilgiler bulunur. 

Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir; 

a)Nüfus Cüzdanının aslı veya tasdikli sureti. 
b)Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu. (Bu rapor atanma için 263 gerekli olup sözlü sınav sonrası da verilebilir.) 
c)Askerlik görevini yaptığını veya tescil durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti. 
d)4,5x6 ebadında 6 adet fotoğraf. 
e)Cumhuriyet Savcılığından alınan sabıkasızlık belgesi. 
f)Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi. 

Bu özgeçmişlerinde baba, ana ve kardeşlerinin adları ile meslek veya işleri ilk, orta ve yüksek tahsillerini yaptığı okulları ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları, yüksek tahsilden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir. 

Bu belgeleri ibraz edemeyenler sözlü sınava alınmazlar. 

Giriş Sınavı Yeri 

Madde 25- Yazılı ve sözlü sınav Ankara'da yapılır. 

Adaylık Belgesi 

Madde 26- Giriş sınavına katılacaklara Kurul Başkanlığı'nca fotoğraflı "Adaylık Belgesi" verilir. 

Yazılı ve söziü sınavlara, Adaylık Belgesi ve muteber bir kimlik kartının gösterilmesi suretiyle katılınır. 

Giriş Sınavı Notlarının Değerlendirilimesi, Derecelendirme ve Sınav Sonrası İşlemleri 

Madde 27- Giriş sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. 

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu yüksek olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde; yabancı dit notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Ancak giriş sınavını kazanmış oldukları halde atanmamış olanlar 28 inci maddenin uygulaması bakımından sınava girmemiş sayılırlar. Sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından tutanakla tesbit edilir. Sınavı başaranlara Kurul Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır. 

Giriş sınavında başarı gösterenlerin Uzman ve Aktüer Yardımcılığına tayinleri sınavlarındaki derece sırasına göre yapılır. 

Giriş Sınavını Kazanamayanlar 

Madde 28- Giriş sınavına iki defa girip de bu sınavlarda başarı sağlayamayanlar üçüncü bir sınava katılamazlar. 

İKİNCİ BÖLÜM: Uzman ve Aktüer Yardımcılarının Yetiştirilmesi 

Uzman ve Aktüer Yardımcılarının Yetiştirilme Esasları 

Madde 29- Uzman ve aktuer yardımcılarının yetiştirilmesinde; 

a)Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek, 
b)Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile denetleme ve soruşturma konularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak, 
c)Bilimsel çalışma, araştırma ve bilgisayar gibi çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığını kazandırmak, 
d)Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi hususunda imkân sağlamak, 
e)Sosyal, kültürel ve beceri temelli etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak, esaslarına uyulur. 

Uzman ve aktüer yardımcılarının bu maddedeki amaçlara göre yetişmelerinde kendi gayret ve çalışmaları esastır. Bu hususta Kurul'ca alınan tedbirler yardımcı ve teşvik edici mahiyettedir. 

Uzman ve Aktüer Yardımcılarını Yetiştirme Programı 

Madde 30- Uzman ve aktüer yardımcıları, üç yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilirler. 

a)Birincİ Dönem Çalışmaları 

Bu dönem çalışmaları, Kurul Başkanlı-ğı'nca Kurul yetki alanına giren denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili mevcut mer'i mevzuatın yardımcılara öğretilmesi, lisan bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet için eğitim şeklinde düzenlenir. 

b)İkinci Dönem Çalışmaları 

Bu dönem çalışmaları sigorta ve reasürans şirketleri ile denetim alanına giren diğer kişi ve kuruluşlarda uzman veya aktüer refakatinde yapılır. Yetiştirme görevi, uzman ve aktüer yardımcılarının sayısına göre bir veya birkaç uzman veya aktüere verilir. 

Uzman ve aktüer yardımcıları belirtilen süre içinde refakatinde bulundukları uzman veya aktüerin denetimi ve gözetimi altındadırlar. Kendilerine verilen görevleri uzman veya aktüerin talimatına göre yerine getirirler, tek başlarına inceleme, denetim ve soruşturma yapamazlar, basit rapor dışında rapor düzenleyemezler. Uzman ve aktüer yardımcılarının yetiştirilmesi için Kurul Başkanlığı'nca çalışma programı düzenlenir. 

Kurul Başkanlığı, mevzuat ve tatbikatının, denetim ve inceleme usullerinin yeterli derecede öğrenilmesini, uzman ve aktüer yardımcılarının çalışmalarını en iyi şekilde yetişmelerini sağlayacak tarzda düzenler ve uygular. 

Gizli Görüş Belgesi ve Re'sen İnceleme Yetkisinin Verilmesi 

Madde 31- Uzman ve aktüerler, refakatinde çalışan uzman ve aktüer yardımcıları hakkında çalışma süresinin bitimini takip eden 15 gün içinde "Gizli Görüş Belgesi" düzenleyerek Kurul Başkanlığı'na verirler. Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarıyla bitiren uzman ve aktüer yardımcılarına ikinci senenin sonunda yanında çalıştıkları uzman ve aktüerlerin mütalâaları da alınarak, Kurul Başkanlığı'nca re'sen inceleme yetkisi verilebilir. Gerekli görülen hallerde bu süre uzatılır. 

Re'sen incelemeye yetkili kılınan uzman ve aktüer yardımcıları; re'sen uzman ve aktüer veya lüzumu halinde diğer yetkili uzman ve aktüer yardımcılarıyla birlikte vazife görürler. 

Uzman ve aktüer yardımcılarının re'sen inceleme dönemine ait çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması hususu da göz önünde tutuarak Kurul Başkanlığı'nca düzenlenir. 

Yeterlilik Sınavı'ndan Önce Kurul'dan Çıkarılma 

Madde 32- Uzman ve aktüer yardımcılığı döneminde uzmanlık ve aktüerlik karakter ve vasıfları ile bağdaşmayan tutum ve davranışları sabit olanlar, "Yeterlilik Sınavı" beklenmeksizin Kurul Dışında durumlarına uygun başka bir memuriyete nakiediriler. 

Uzman ve Aktüer Yardımcılığı Dönemi Sonu ve Yeterlilik Sınavı 

Madde 33- Uzman ve aktüer yardımcıları en az üç yıllık bir yetişme döneminden sonra yeterlilik sınavına tabi tutulurlar. 

Yeterlilik sınavının tarihi, saati ve yeri sınav tarihden en az iki ay önce ilgililere duyurulur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Uzman ve Aktüerliğe Tayin 

Uzman ve Aktüerlik Yeterlilik Sınavı Komisyonu 

Madde 34- Yeterilik sınavını bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre oluşturulacak Sınav Komisyonu yapar. 

Yeterlilik Sınavı Konuları 

Madde 35- Uzman ve aktüer yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin tesbit edilerek mesleğe devamları ile ilgili karar vermek için yapılan yeterlilik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölümde gerekleştirilir. 

Yeterlilik Sınavı Aşağıdaki Konulardan Yapılır; 

a)Genel Sigortacılık Bilgisi; Sigorta ve Reasürans İşlemleri, Devletin Sigortacılık Alanına Müdahalesi, Sigortacılık Sistemi ve Kontrolünün Ülkemizde ve Diğer Ülkelerdeki Gelişimi. 
b)Mesleki Mevzuat; Sigorta Murakabe Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler, Tamimler, Sirkülerler, Poliçe Genel Şartları, Tarifenin ve Fiyatlandırmanın Temel Esasları, T. Ticaret Kanunu 5. kitabı ve ilgili diğer kanunlar ve bunlara dayalı mevzuat hükümleri. 
c)Muhasebe; Genel ve Sigorta Muhasebesi, Bilanço Analizi ve Teknikleri, Revizyon ve Kontrol. 
d) Hayat Sigortası Tekniği ve Uygulama Esastan. 
e) Hukuk: T. Ticaret, Medeni, Borçlar, T. Ceza Kanunlarının ilgili hükümleri ile bunlara ilişkin mevzuat hükümleri. 
f) Diğer Mevzuat; Vergi Kanunları, Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ödünç Para Verme İşleri Kanunu, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu, Serbest Bölgeler Kanunu, Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Hakkında Kanun, Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet Memurları Kanunu, T.C. Emekli Sandığı Kanunu, Harcırah Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği ile bunlara ilişkin mevzuat hükümlerinin sigortayı, sigortacılığı ve Sigorta Denetleme Kurulunu ilgilendiren hükümleri. 

Uzman ve aktüer yardımcılarının yeterlilik sınavı ayrı ayrı yapılır. Sualler her grubun kendi ihtisas alınana yönelik olarak hazırlanır. 

Yetişme Notu 

Madde 36- Yetişme notu, aşağıda belirtilen konulardan her biri İçin verilen notların Yeterlilik Sınavı Komisyonu tarafından ortalaması alınarak tesbit edilir. 

a)Özel Not: Uzman ve aktüer yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları, meslek bilgileri, çalışkanlıkları ve mesleki liyakatları hakkında refakatlerinde çalıştıkları uzman veya aktüerlerce düzenlenen Gizli Görüş Belgeleri için verilen nottur. 
b) İnceleme ve Denetim Notu: Yetkili uzman ve aktüer yardımcılarının yaptıkları inceleme ve denetimler sonunda düzenledikleri raporlara verilen nottur. Yetişme notunun 60'dan aşağı olmaması gerekir. 

Yeterlilik Sınav Notlarının Değerlendirilmesi 

Madde 37- Yeterlilik notu; yetişme notu, yazılı sınav ve sözlü sınav notları ortalamasından oluşur. Yazılı sınav kağıtları, Sınav Komisyonu üyeleri tarafından 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her yazılı sınav grubundan en az 60 puan alınması ve bunların ortalamasının 70'den aşağt olmaması gerekir. 

Yazılı sınavda başarılı olan uzman ve aktüer yardımcıları sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda uzman ve aktüer yardımcılarına Sınav Komisyonu'nca 100 tam puan üzerinden puan verilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 60 olması şarttır. 

Yeterlilik Sınavını Kazanamayanlar 

Madde 38- Yeterlilik sınavını kazanamayanlar veya meşru mazereti olmaksızın sınava katılmayanlar Müsteşarlık teşkilatında veya diğer bir kamu kuruluşunda durumlarına ve derecelerine uygun görülecek bir göreve nakledilirler. 

DÖRDÜCU BÖLÜM: Yükselme, Kıdem, Uzmanlık ve Aktüerllk Güvencesi 

Yükselme 

Madde 39- Yeterlilik Sınavını başarıyla verenler müşterek karar ile uzman veya aktüerliğe atanırlar. Maaş dereceleri itibariyle müteakip terfileri genel hükümlere göre yapılır. 

Uzmanlık ve Aktüerlik Kıdemi 

Madde 40- Uzmanlık ve aktüerlik kıdemine esas süre, uzman ve aktüer yardımcılığında, uzmanlıkta ve aktüerlikte ücretli ve ücretsiz tüm kanuni izinler de dahil olmak üzere geçirilen süredir. 

Kurul'un muvafakati ile idari hizmetlerde geçirilen süreler Kurul kıdeminde dikkate alınır. 

Uzmanlık ve aktüerlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için, kıdem sırası; uzman ve aktüer yardımcıları açısından giriş sınavlarındaki, uzman ve aktüerler için yeterlilik sınavlarındaki başarı derecelerine göre tesbit edilir. 

Kurul'dan Nakil veya İstifa Suretiyle Ayrılan Uzman ve Aktüerlerin Tekrar Kabulleri 

Madde 41- Kurul'dan istifa suretiyle veya naklen ayrılanlardan; bizzat ticaret veya serbest meslek faaliyeti ile meşgul olanlar ile özel ticari veya sınai müessseselerde görev yapmış olanlar uzman veya aktüerliğe tekrar atanamazlar. 

Bunların dışında kalan ve Kurul'a yeniden kabulleri uygun görülenler maaş durumlarının müsaadesi ölçüsünde Kurul'da kalmış olmaları halinde yükselebilecekleri sınıfa atanmakla birlikte, kıdem yönünden dahil bulundukları promosyonun sonuna alınırlar. 

Uzmanlık ve Aktüerlik Güvencesi 

Madde 42- Denetim hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; uzman veya aktüerler kendi istekleri dışında veya denetim hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tesbit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamazlar. 

Fahri Sigorta Denetleme Uzmanlığı ve Aktüerliği 

Madde 43- Kurul'da en az 15 yıl görev yapan uzman ve aktüerlere Kurul'dan ayrıldıkları takdirde "Fahri Sigorta Denetleme Uzmanlığı veya Aktüerliği" unvanı verilebilir. Bu unvan maaşa hak kazandırmadığı gibi önemli sebeplerin ortaya çıkması halinde geri alınabilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM: Uzman ve Aktüerlerin Çalışma Esasları 

Merkez Esası 

Madde 44 - Her uzman, aktüer ile uzman ve aktüer yardımcısının bir görev merkezi vardır. Bu merkez Kurul Başkanı'nın teklifi ve Müsteşar'ın onayı ile belirlenir. 

Çalışma Programı 

Madde 45- Uzman ve aktüerler ile uzman ve aktüer yardımcıları Kurul Başkanlığı'nca düzenlenen çalışma programı esaları dahilinde görev yaparlar. 

Çalışma programının düzenlenmesinde çalışma ve yetki alanı standardının temini esastır. 

Bu programda, yapılacak denetim ve incelemelerin konusu, adedi, yeri ve sırası gösterilir. 

Çalışma programı Müsteşarın onayı ile yürürlüğe girer. 

Denetim Yerleri 

Madde 46- Uzman ve aktüerler ile uzman ve aktüer yardımcılarının çalışmaları uzun ve kısa süreli inceleme yerlerine göre düzenlenir. 

Uzun süreli inceleme yerleri sigorta ve reasürans şirketleri genel müdürlüklerinin veya bunların iştirak, teşebbüs ve ortaklıklarının çoğunlukta bulunduğu, uzman ve aktüerler ile uzman ve aktüer yardımcılarının çalışmalarının aralık verilmeden devam ettirilmesine lüzum görülen ve büro bulunan yerler; kısa süreli inceleme yerleri ise, bunların dışındaki sigorta ve reasürans şirketleri ile ilgili teşkilatın ve sigortacılık mevzuatının öngördüğü diğer gerçek ve tüzel kişilerin bulunduğu yerlerdir. 

Turne Esasları 

Madde 47- Uzman ve aktüerler ile uzman ve aktüer yardımcılarının uzun ve kısa süreli inceleme yerlerinde yapacakları denetim ve incelemelerin süreleri her yıl iklim şartları da gözönünde tutularak tesbit olunur ve yıllık çalışma programlarıyla ilgililere duyurulur. 

Kısa süreli incelemeler, uzman ve aktüer yardımcıları için dört ay, Kurul'da yardımcılık süresi de dahil olmak üzere hizmet süresi on yıla kadar olan uzman ve aktüerler için üç ay, bu süreyi aşan uzman ve aktüerfer için iki aydan fazla olamaz. Ancak acele ve önemli işler dolayısıyla gerek program içi gerek program dışı, bu sürelerden fazla inceleme yapılması gerektiği takdirde fazla süreler ilgilinin gelecek yıl turnesinden indirilir. 

İş hacmi ve kadro imkansızlıkları nedeniyle bir başka uzun süreli inceleme yerinde yapılan çalışmalar da kısa süreli inceleme sayılır. 

Denetim Ekipleri 

Madde 48- Uzman ve aktüerler veya yetkili uzman ve aktüer yardımcıları, kendi başlarına veya icabında ekip halinde incelemeler yaparlar. Ekiplerin teşkili ve çalışma tarzı Kurul Başkanlığı tarafından düzenlenir. 

Denetim Esasları 

Madde 49- Uzman ve aktüerler ve yetkili uzman ve aktüer yardımcılarının yıllık program veya diğer şekilde verilen görevleri, verilen işle uygun sürelerde bitirmeleri esastır. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Kurul Başkanlığı'na zamanında bilgi verilmesi gereklidir. Program sırasında değişiklik yapılması zorunluluğu ile karşılaşıldığı takdirde, durum Kurul Başkanlığı'na bildirilir ve Başkanlığın tasvibi alındıktan sonra gerekli değişiklikler yapılabilir. 

Gerek genel denetimler ve gerek incelemelerde, gerekse Sigorta Murakabe Kanunu'nun ve sigortacılıkla ilgili diğer kanunların tatbikatı ile ilgili tetkiklerde en son tasdik edilmiş bilanço ve kâr ve zarar hesabı esas alınmakla beraber, lüzumu halinde denetim tarihine kadar olan tatbikat veya daha evvelki yıllara ait işlemler de dikkate alınır. 

Rapor Tanzimi 

Madde 50- Uzman ve aktüerler ve re'sen inceleme yapmaya yetkili uzman ve aktüer yardımcıları yaptıkları denetim sonuçlarını düzenleyecekleri raporlarda gösterirler. 

Raporların Şekli ve Kapsamı ile Rapor Tanziminde Uyulacak Esaslar 

Madde 51- Reporların şekil ve kapsamı ile rapor tanziminde uyulacak genel e-saslar Kurul Başkanlığı tarafından belirlenir. 

Rapor Dili 

Madde 52 - Rapor'un muntazam cümleler kullanılarak sade ve memuriyet vakarına uygun bîr üslupla ve adları raporda geçen şirket, müessese ve şahısları rencide edebilecek sıfat ve sözler bulundurulmadan yazılmasına, hiç bir tereddüde meydan vermeyecek şekilde açık ve anlaşılır olmasına, konu ile ilgili olmayan bilgi, belge ve açıklama içermemesine dikkat olunur. 

Rapor'un Yazılma Süresi ve Adedi 

Madde 53- Raporların, incelemenin bitimini müteakip en kısa sürede Kurul Başkanlığı'nca belirlenecek adette yazılıp gönderilmesi, mühürsüz ve imsasız bir örneğinin tanzim eden tarafından saklanması şarttır. 

İnceleme mali bünyeyi veya bir etüdü, belirli bir alandaki mevzuatın uygulanmasını, bir ihbar veya şikayeti, ayrı bir icra organını ilgilendirdiği takdirde, her konu için ayrı bir rapor tanzimi esastır. 

Mesleki Tutum, Davranış ve Tavır Madde 54- Uzman ve aktüer İle uzman ve aktüer yardımcılarının görevlerini ifa sırasında ilgililere karşı ciddi, vakur ve soğukkanlı davranmaları, münakaşalardan kaçınmaları gerekir. 

Denetimlerde tesbit olunan hususlar hakkında denetlenen birimin yetkilileriyle görüşülerek mevzuat hükümlerinin gereği gibi tatbikinde uyarıcı ve öğretici, olmaya gayret edilir. Kurul Başkanı, uzman ve aktüer ile uzman ve aktüer yardımcılarının iş icabı temasta bulundukları kimselerle tarafsızlıklarını zedeleyecek derecede özel ilgi tesis etmeleri yasaktır. 

Mesleki ve Bilimsel Çalışmalar 

Madde 55- Uzman ve aktüerler ile yetkili uzman ve aktüer yardımcıları işbu yönetmelikle belirtilen denetim konuları dışında mesleki ve bilimsel çalışmalara da önem verirler. 

Kurul Başkanlığı bu nevi çalışmaları, Müsteşarlık yönünden faydalı görülen konular da ele alınmak suretiyle ve gerektiği takdirde programa bağlayarak, teşvik ve tanzim eder. Başarılı tetkik sonuçlarının yayımlanması için Kurul Başkanlığı'nca imkanlar aranır. 

Raporlardaki Hata ve Noksanlar Üzerine Yapılacak İşlemler 

Madde 56- Rapor ve yazılarında açık hata ve noksanlara rastlanan uzman, aktüer, uzman ve aktüer yardımcılarına durum Kurul Başkanlığı'nca bildirilir. Görüş birliğine yarılamadığı takdirde, konu Kurul Başkanlığı'nca bir Başkan yardımcısı ve iki kıdemli uzman veya aktüerden kurulacak üç kişilik Danışma Komitesine incelettirilir. Bu inceleme sonucuna göre işlem yapılır. 

Ekip halindeki incelemede düzenlenen rapor ve yazılarda ekip üyeleri arasında gö-rüş ayrılıklarının bulunması halinde durum Kurul Başkanlığı'na bildirilir. Kurul Başkanlığı görüş ayrılığının giderilmesi için konuyu birinci fıkrada yazılı prosedüre uygun olarak Danışma Komitesine intikal ettirir. Danışma Komitesinin vereceği karara göre Işlem yapılır. 

Kurul Başkanhğı'na intikal eden mevzuat ve tatbikatla ilgili konularda gerektiği takdirde Kurul BaşkanHğı'nca Danışma Komitesi'ne incelettirilir. 

Dış Ülkelerde Tetkik 

Madde 57- Görevlerinde başarılı Kurul mensupları, yapılacak yabancı dil sınavlarında da başarılı olmak şartı ile lüzum görülecek inceleme ve araştırmaları yapmak maksadı ile azami bir yıllık süre için yabancı ülkelere geçici görevle gönderilir. 

Yabancı dil sınavları, Kurul Başkanı'nın başkanlığında, Kurul'da görevli uzman ve aktüerler arasından Müsteşar tarafından seçilecek üç kişilik bir komisyonca yapılır. 

Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavı'nda en az (C) düzeyinde not alanlar yabancı dili sınavından muaf tutulur. 

Başkan Yardımcılığı ve Grup Başkanlığı yapan uzman ve aktüerler de azami üç ay süreyle mesleki tetkik ve inceleme için yabancı ülkelere gönderilirler. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

BİRİNCİ BÖLÜM: Haberleşme Esasları 

Müsteşarlıkla Haberleşme 

Madde 58 - Uzman ve aktüerler ile uzman ve aktüer yardımcıları, Müsteşarlıkla olan haberleşmelerini yazıyla ve doğrudan doğruya Kurul Başkanlığı vasıtasıyla yaparlar. 

Haberleşme, acele ve gizli hallerde telefonla, gizli olmayana hallerde faks ya da telgrafla yapılır. 

Diğer Yerlerle Haberleşme 

Madde 59- Uzman ve aktüerler ile yetkili uzman ve aktüer yardımcıları, Bakanlıklar merkez teşkilatı ile yazışmalarını Kurul Başkanlığı vasıtasıyla yaparlar. Sigorta Murakabe Kanunu ve sigortacılıkla ilgili diğer kanunlar gereğince yaptıkları incelemelerle alakalı hususlar için yukarıda zikri geçen daire ve müesseseler haricindeki Devlet daireleri, resmi ve özel kurumlar ve ilgili diğer gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan doğruya yazışma yapabilirler. 

Zimmet Defteri 

Madde 60- Uzman ve aktüerler ile uzman ve aktüer yardımcıları tarafından postaya tevdi edilen veya diğer yerlere elden verilen yazı, evrak vesaire zimmet defterine kaydedilir. Bunların tevdi ve tesliminde defterin ilgili sütunu alana imza ettirilir. 

Büro olan yerlerde de şube müdürü, büro şefleri veya memurlarına verilen yazı, zarf, evrak vesaire için aynı şekilde muamele yapılır. 

Dosya Düzeni 

Madde 61- Uzman ve aktüerler ile uzman ve aktüer yardımcıları aşağıda yazılı dosyaları düzenli bir şekilde tutarlar: 

a)Meslekleri İle ilgili kanun, Kararna-me, tebliğler ve genel yazılar, 
b)Müsteşarlık ve Kurul Başkanlığı genelgeleri, 
c)Gelen yazılar, 
d)Giden yazılar, 
e)Çalışma ve hakediş cetvelleri Ne geçici görev yolluğu beyannameleri, 
f)Raporlar. 

İşe Başlayış ve Ayrılışların Bildirilmesi 

Madde 62- Uzman ve aktüerler He uzman ve aktüer yardımcıları veya ekip, Başkanlıktan aldığı emre göre bir yerden diğer bir yere gidişini hareketinden evvel, gidilmesi emrolunan yere varışını da o yere varıldığı gün, yazı ile Kurul Başkanlığı'na bildirir. Ekip halinde gidildiği takdirde yukarıda bildirim ekip başkanı tarafından yapılır. 

İzin ve Hastalık 

Madde 63- Uzman ve aktüerler ile uzman ve aktüer yardımcıları Kurul Başkanlığı'ndan izin almadan çalıştıkları yerlerden ayrılamazlar. 

İzne başlanması, hastalık sebepleri ile işin bırakılması ve vazifeye dönülmesi hallerinde ayrılış ve başlayış tarihleri derhal Başkanlığa bildirilir. 

Yıllık izinler Kurul Başkanlığının uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. 

Uzman ve aktüerler ile uzman ve aktüer yardımcıları makul sebep olmaksızın ellerindeki işi bitirmeden izne başlayamayacakları gibi ekip halinde çalışmalarda bunlara izin verilebilmesi de, ekip başkanlarından uygun görüş alınmasına bağlıdır. 

Büro Evrak Kayıtlan 

Madde 64- Büroya gelen ve bürodan giden muhabere evrakı için ayrı ayrı kayıt defteri tutulur. 

Yazı, evrak, vesaire uzman, aktüer, uzman ve aktüer yardımcılarını ilgilendirdiği takdirde bu kabil evrak, Kayıt yapıldıktan sonra zimmet mukabilinde alakalıya verilir veya posta ile gönderilir. 

Gizli ve kişiye özel olan zarflar ancak üzerinde adı yazılı olanlar tarafından, ad yoksa, Kurul Başkanı veya yetkili kılacağı kimse tarafından açılabilir. 

İKİNCİ BÖLÜM: Çalışma ve Hakediş Düzeni 

Çalışma ve Hakediş Cetveli 

Madde 65- Uzman, aktüer ile uzman ve aktüer yardımcıları aylık çalışmalarını, hakedişlerini ve çektikleri paraları numunesine uygun çalışma ve hakediş cetvellerinin özel kısımlarında gösterirler. 

Bu cetvelin çalışma bölümünde, resmi tatil günlerine tesadüf eden, yolculukta geçirilen, izinli veya hasta bulunulan günler işaret edilmek suretiyle, çalışma günlerinin nerelerde ve ne gibi işlerin incelenmesine hasredildiği, "raporlar" tablosunda ise; düzenlenen raporların, tarih ve numaraları ile kısaca konuları gösterilir. 

Çalışma ve hakediş cetvellerine her mali yılbaşından itibaren teselsül eden bir sıra numarası verilir. Bir aya ait cetvel, o ay içinde kullanılmış olan çeklerin uzman veya aktüerde kalan nüshaları ve varsa iade alıntısı eklenerek, en geç müteakip ayın 7 nci günü akşamına kadar Kurul Başkanlığı'na gönderilir. Büro bulunan yerlerde, bunların zimmet mukabilinde bürolara verilmek suretiyle de gönderilmesi mümkündür. 

Hakediş Bildirimi 

Madde 66- Her ay tahakkuk eden gündeliklerle yol, taşıt, konaklama ve muhabere giderleri için numunesine uygun bir bildirim düzenlenir. Bu bildirim de her ay hakediş cetvelleri ile birlikte hazırlanır ve aynı esaslara göre Kurul Başkanlığı'na gönderilir. 

Kredi Cüzdanı ve Çek Karnesi 

Madde 67- Uzman ve aktüerler ile uzman ve aktüer yardımcılarına alındı mukabilinde bir kredi cüzdanı ve bir de çek karnesi verilir. Kredi cüzdanları, Hazine hesabına malsandıklarından peşin olarak alınabilecek para miktarını gösteren bir belgedir. Her uzman ve akîüer ile uzman ve aktüer yardımcısının bir ayda alabileceği avans miktarı, aylığının bâli olduğu miktarla bir ay içerisinde tahakkuk edebilecek yollukların ve diğer istihkakların tutabileceği miktara göre tayin ve tesbit olunur. 

Tayin edilen avans haddi içinde aylık artışı ve sair sebepler dolayısıyla, herhangi bir uzman, aktüer ile uzman ve aktüer yardımcısnın istihkakının karşılanması mümkün olmazsa Maliye Bakanlığı'nca keyfiyet incelenerek avans miktarı yeniden tesbit edilir. 

Uzman ve aktüerler ile uzman ve aktüer yardımcıları tarafından çekle alınan paralar malsandıklarınca kredi cüzdanlarına işaret olunur. 

Çek Karneleri ve Kullanma Esasları 

Madde 68- Uzman ve aktüerler ile uzman ve aktüer yardımcıları bir ay içinde alınması gerekli yolluk vesaire gibi istihkaklarını kredi cüzdanlarını göstermek suretiyle malsandıklarından çekle alırlar. 

Her para alınışı için usulü dairesinde üç nüsha çek düzenlenir. Bu çeklerin her üç nüshası imzalı olarak malsandığına verilir. Mal memurunun da imzalayıp mühürleyerek iade ettiği üçüncü nüsha çek, hakediş cetveline bağlanarak Kurul Başkanlığı'na gönderilir. 

Kredi Cüzdanı ve Çeklerin Kullanılmasında Dikkat Edilecek Hususlar 

Madde 69- Çeklerde ve kredi cüzdanlarında silinti, çizinti, kazıntı, çıkıntı yapılmaz. Yazı ve rakamlarda herhangi bir yanlışlık yapıldığı kullanılmadan evvel anlaşıldığı takdirde yanlışlık yapılan çekin her üç nüshası üzerine gerekli meşruhat verilerek iptal edilir. 

Kredi cüzdanındaki hatalı yazı ve rakamların üzeri mürekkeple çizildikten ve hizalarına aynı suretle meşruhat verildikten sonra altındaki haneye doğrusu yazılır. Kullanıldıktan yani muamele Muhasebeye geçtikten sonra ne kredi cüzdanında ne de çeklerde hiç bir tashih yapılamaz. 

Tamamen dolan kredi cüzdanı ile kullanılan çek karnesinin dip koçanı Kurul Başkanlığı'na gönderilerek yenisi istenir. 

Çek ve Kredi Cüzdanlarının Kaybedilmesi 

Madde 70- Gerek çeklerin gerek kredi cüzdanların itina ile muhafazası, bunların kaybedilmeleri halinde keyfiyetin derhal Kurul Başkanlığı'na bildirilmesi lazımdır. 

Hakedişlerin Hesaplanması ve Alınması 

Madde 71- Gündelikler, bir ay içerisinde tahakkuk edebilecek miktarı hesaplanmak suretiyle ay başlarında ve yol masraflarına tekabül eden para yolculuğa çıkmadan evvel hesap edilmek suretiyle alınabilir. 

Bir aydan müteakip aya zimmet devri yasaktır. Bir ayda çekilen paranın o aya ait hakedişten fazla olacağı anlaşıldığı takdirde, fazla para ayın sonuncu gününe kadar behemmehal malsandıklarına yatırılarak alınacak alındılar hakediş cetveline bağlanır. 

BEŞİNCİ KISIM 

BİRİNCİ BÖLÜM: Denetime Tabi Olanların Ödev ve Sorumlulukları 

Ödev ve Sorumluluğun Kapsamı 

Madde 72- a)Denetime tabi kurum ve kuruluşlarda bulunan görevli memur ve personel, para ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar ve depolarında bulunan ayniyatı ve bunlarla ilgili her türlü belge ve defterleri, gizli de olsa bütün vesikaları ilk talepte göstermek, sayımına ve tetkikine yardımda bulunmak zorundadır. 

b)Denetime tabi kurum ve kuruluşlarda görevli memur ve personel, uzman, aktüer ile uzman ve aktüer yardımcısının gerekli gördüğü evrak, hesap, hasar dosyaları, tarifeler, tablolar, kanuni ve yardımcı defterler, kayıt ve belgelerin suretlerini veya asıllarını vermek zorundadır. 

Asılları alınan evrak ve belgelerin, uzman veya aktüerin mühür ve imzası ile tasdik edilmiş suretleri, dosyasında saklanmak üzere, evrak ve belgelerin alındığı kurum ve kuruluşlara verilir. 

c)Denetime tabi kurum ve kuruluşların yöneticileri; denetim hizmetlerinin gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi için uzman, aktüer ile uzman ve aktüer yardımcılarına görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadırlar. 

d)Denetime tabi kurum ve kuruluşların görevlilerine verilmiş izinlerinin kullanılması, hastalık ve bunun gibi mücbir sebepler dışında uzman veya aktüerin isteği üzerine denetimin sonuna kadar durdurulur. 

İznini kullanmaya başlamış görevli, uzman veya aktüerin isteği üzerine geri çağrılır. 

Görevlerinin ifası sırasında uzman, aktüer ile uzman ve aktüer yardımcılarına görev yaptıkları kurum teşkilatı, mülki amirleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları gereken her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmak mecburiyetindedir. 

Denetime tabi olanlar, uzman, aktüer, uzman ve aktüer yardımcıları tarafından sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden cevaplandırmakla yükümlüdürler. 

İKİNCİ BÖLÜM: Kimlik Cüzdanı, Mühür ve Demirbaş Eşya 

Kimlik Cüzdanı ve Resmi Mühür 

Madde 73- Uzman ve aktüerler ile uzman ve aktüer yardımcılarına Başbakan ve Bakan tarafından memurluk sıfatını ve inceleme yetkisini belirten bir kimlik cüzdanı ile resmi mühür verilir. Kimlik cüzdanı, yapılacak incelemelerde ilgililere gösterilir. 

Meslekten ayrılma halinde; mühür Kurul Başkanlığfna iade edilir, kimlik cüzdanına iptal kaşesi basılır. 

Demirbaş Eşya 

Madde 74- Uzman ve aktüerlere, uzman ve aktüer yardımcılarına gerekli demirbaş eşya Kurul Başkanlığı'nca sağlanır. Bunların iyi bir şekilde korunması ve meslekten ayrıldıklarında geri verilmesi zorunludur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler 

Kurul Kitaplığı 

Madde 75- Kurul'un bürosu bulunan yerlerde, Kurul mensuplarının faydalanması için birer kitaplık bulunur. 

Kurul Başkanlığı Kurul kitaplığının mesleki ve ilmi konularda zenginleşmesi için gerekli tedbirleri alır. 

Uzman, aktüer, uzman ve aktüer yardımcıları ile diğer şahıs ve müesseselerin kitaplığa bağışladıkları eserler de Kurul'un demirbaşı hükmündedir. 

Kitaplığa gerek Müsteşarlık ve Kurul Başkanlığı, gerekse bağış vesair suretle sağlanan kitap ve yayınlar, Başkanlıkça tesbit olunan örneğe uygun bir deftere kaydedilir. Defterdeki sıra numasası, kitap ve yayın üzerine Kurul'un kaşesi konulmak suretiyle yazılır ve bir de etiket yapıştırılır. 

Kitaplıktan Kurul mensupları tarafından kitap ve diğer herhangi bir yayının alınması bir alındı kartı doldurulup imzalanması ile mümkün olabilir. Alman kitap vesairenin alındı kartı üzerinde belirtilen süre içinde kitaplığa geri verilmesi gereklidir. 

Yönergeler 

Madde 76- Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili diğer hususlar Kurul Başkanlığı'nca çıkarılacak yönergeler ile belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Kaldırılan Hükümler, Yürürlük ve Yürütme 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik 

Madde 77- 20/5/1979 tarih ve 16642 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Murakabe Kurulu Personel Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

Madde 78- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 79- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığı'nm bağlı olduğu Bakan yürütür.

Geri

YönetmeliklerYönetmelikler
TüzükTüzük
SigortacılıkSigortacılık
Genel ŞartlarGenel Şartlar
Sigorta ŞirketleriSigorta Şirketleri
HukukHukuk
Sosyal SorumlulukSosyal Sorumluluk
LinklerLinkler