Sigorta İhtisas Komiteleri Yönetmeliği

Amaç 

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ile sigortacılıkla ilgili diğer mevzuatın gerekli kıldığı tarife ve talimatların hazırlanmasına yardımcı olmak, sigortacılık mevzuatının yenilenmesine ilişkin çalışmalar yaptırmak veya sigortacılığın geliştirilmesi için araştırma ve inceleme yaptırmak amacıyla, sigortacılık konusunda bilgi ve uzmanlık sahibi kişilerden oluşacak sigorta ihtisas komitelerinin kuruluş ve faaliyetlerini düzenlemektir. 

Dayanak 

Madde 2- Bu Yönetmelik 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun 34. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Kuruluş 

Madde 3- Hazine Müsteşarlığı bu Yönetmelikte yazılı görevlerin yerine getirilmesi için ihtiyaca göre yeteri kadar daimi veya geçici ihtisas komitesi kurar ve görev alanlarını tespit eder. 

Komitelerde Hazine Müsteşarlığından en az bir, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği veya Birliğin üyesi bulunan şirketlerden Birlikçe seçilecek en az iki temsilcisi bulunur. Diğer üyeler ilgili kuruluşlardan, üniversitelerden, Türkiye'de faaliyette bulunan sigorta ve reasürans şirketlerinden, mesleki teşekküllerden ve uzmanlık sahibi kişiler arasından seçilir. Üye sayısı beşten az, dokuzdan çok olamaz. Ayrıca üç yedek üye seçilir. 

Komitelerin Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği temsilcileri dışındaki üyeleri Hazine Müsteşarlığınca tespit edilir. Hazine Müsteşarlığı ayrıca, üyeler arasından her komite için bir başkan ve bir başkan vekili atar. 

Belirli bir araştırma veya inceleme için teşkil olunan geçici komitelerin görevi, bu araştırma veya incelemenin Hazine Müsteşarlığına verilmesi ile son bulur. Daimi komitelerde ise başkan ve üyelerin hizmet süreci üç yıldır. Hizmet süresini dolduranlar yeniden atanabilir. 

Komite başkan veya üyeliklerinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yedek üyeler, atama sırasına göre asli üyelerin yerine geçerler. Bu durumda, yeni başkan veya üye eskisinin süresini tamamlar. 

Üyelerin Devamı ve Üyeliğin Sona Ermesi 

Madde 4- Üyelerin Kurul toplantılarına düzenli olarak devamı esastır. 

Seyahat veya hastalık gibi meşru mazereti olmaksızın veya olup da bildirmeksizin üst üste üç toplantıya iştirak etmeyen veya meşru mazereti olsun olmasın bir yıl içinde yapılacak toplantıların üçte birine katılmayan üyelerin üyelik sıfatına Komite Başkanının önerisi üzerine Hazine Müsteşarlığınca son verilir ve yerine usulüne göre yenisi atanır.

Hazine Müsteşarlığını ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğini temsilen atanan komite üyelerinin, temsil ettikleri kurumla ilgilerinin kesilmesi halinde, üyelik sıfatları sona erer ve yerlerine usulüne göre yenisi atanır. 

Görev ve Yetki 

Madde 5- Komiteler aşağıdaki konularda görevlendirilebilir. 

a) Genel şartların hazırlanması, 
b) Tarife veya bu tarifelerle ilgili talimatların veya klozların düzenlenmesi veya değiştirilmesi konularında çalışmalar yapılması, 
c) Kanun, tüzük, yönetmelik ve zorunlu sigortalara ilişkin kararnameler konusunda Hazine Müsteşarlığına önerilerde bulunulması, 
d) Sigortacılıkla ilgili çeşitli konularda inceleme ve araştırma yapılması. 

Ayrıca komite üyelerinin veya raportörlerin yapacağı öneriler ve görüşülmesi istenen diğer konular görüşülerek karara bağlanır ve bu hususdaki komite görüşü Hazine Müsteşarlığına bildirilir. 

Çalışma Usulleri ve Görevlendirme 

Madde 6- Komite gerektiğinde belirli konular üzerinde inceleme ve önerilerde bulunmak için üyeleri arasından veya hariçten kişi ya da kuruluşları görevlendirebileceği gibi danışmak amacıyla uzmanlık sahibi kişileri geçici olarak ilgili toplantılara çağırabilir. 

Komite, üyeleri arasından birini, üyelik süresi ile sınırlı olmak üzere komite Raportörlüğüne seçer. 

Gümdem 

Madde 7- Gümdem, komite raportörünce hazırlanır, Başkanın onaylamasından sonra kesinleşir ve toplantıdan en az beş işgünü önce toplantı yeri ile birlikte üyelere bildirilir.

Toplantılarda gündemde bulunmayan konular görüşülemez. Gümdeme madde ilave edilebilmesi, mevcut üyelerin salt çoğunluk ile karar vermesine bağlıdır. 

Toplantı Yeri ve Şekli 

Madde 8- Toplantı yeri ve zamanı Başkan tarafından tespit edilerek üyelere bildirilir. 

Komite toplantıları kapalıdır. Komitenin daveti üzerine danışmak amacıyla toplantılara katılan uzmanlık sahibi kişiler, kendilerinden gerekli bilgi alındıktan sonra toplantıdan ayrılırlar. 

Komite üyeleri, ilgili bulundukları sigorta şirketlerine ilişkin toplantılarda oy kullanamazlar. 

Yedek üyeler isterlerse, oylamaya katılmamak şartıyla toplantılara iştirak edebilirler. 

Komite Kararları 

Madde 9- Komite kararları istişari olup, toplantıyı müteakip düzenlenen kararların ikişer nüshası 15 işgünü içinde Hazine Müsteşarlığına gönderilir. 

Görüşme ve Karar Yeter Sayısı 

Madde 10- Toplantı yapılabilmesi için üye sayısının yarısından fazlası ile Başkan veya vekilinin hazır bulunması gerekir. Bu şart yerine getirilemediği takdirde toplantı yapılamaz, başlanılmışsa devam olunmaz. 

Komite kararları, hazır bulunanların salt çoğunluğu ile verilir. Oylarda eşitlik olması halinde toplantıya başkanlık edenin bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. 

Müşerek Çalışmalar 

Madde 11- Hazine Müsteşarlığınca tayin edilen veya komitece ihtiyaç duyulan hallerde herhangi bir nedenle ihtisas komitesine intikal ettirilen konuların o komitenin çalışma alanı dışında kalan hususları da ilgilendirmesi durumunda, kendisine başvurulun ihtisas komitesi, 
a) İlgili diğer komitelerin yazılı görüşünü alır veya, 
b) İlgili komiteleri ortak toplantıya davet eder. Ortak taplantılarda daveti yapan komite başkanı toplantıya başkanlık eder. Görüşme yeter sayısı, ilgili komitelerin başkan dahil en az üçer üyesinin mevcudiyeti ile oluşur. 

Diğer hususlarda bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır. İhtisas komiteleri arasında çıkacak her türlü görev uyuşmazlıkları Hazine Müsteşarlığınca çözümlenir. 

Büro İşleri ve Mali İşler 

Madde 12- İhtisas komitelerinin büro işleri ve masraflarının karşılanmasına ilişkin işlemler, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği veya görevlendireceği şirket tarafından yürütülür. Görevlendirilen kişiler, komitelerle ilgili işlerde bağlı oldukları komite başkanlarının emrinde olup, onlara karşı sorumludurlar. 

Masrafların Karşılanması 

Madde 13- Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince tespit olunan ve Hazine Müsteşarlığınca onaylanan ihtisas komiteleri masrafları, başkan ve üyelerinin huzur hakları ve yollukları komisyon üyelerinin ve münferiden görevlendirilen kimselerin ücretleri, yolluk ve yevmiyeleri, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği bütçesinden karşılanır. Bütçede buna ilişkin karşılık ayrılıncaya kadar sözkonusu masraflar sigorta ve reasürans şirketlerince karşılanır. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 

Madde 14- 19/6/1965 tarih ve 12027 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sigorta Tetkik Kurulu ve Tarife Komiteleri Yönetmeliği değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

Madde 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür. 

Geri

YönetmeliklerYönetmelikler
TüzükTüzük
SigortacılıkSigortacılık
Genel ŞartlarGenel Şartlar
Sigorta ŞirketleriSigorta Şirketleri
HukukHukuk
Sosyal SorumlulukSosyal Sorumluluk
LinklerLinkler