Türk Sivil Havacılık Kanunu (ilgili hükümleri)

İKİNCİ KISIM: Hava Seyrüseferinin Genel Hükümleri 

BEŞİNCİ BÖLÜM: Hava Araçları ve Sicillerin Tutulması 

Sigorta 

Madde 77 - Bir hava aracının maliki veya onun hesabına bir başkası tarafından sigorta ettirilmiş olması durumunda,ipotek sigorta tazminatına da şamil olur. Sigortacı,sicile kayıtlı bir hava aracı ipoteğini bilmediğini ileri süremez. 

Sigorta bedeli 

Madde 78 - Bir hava aracının kaybı veya kaza sonucu hasara uğraması veya poliçede yer alan ve sigorta teminatına dahil şartların tahakkuku halinde; aksine bir anlaşma olmadıkça ipotek hakkı sahibi,sigortalı hava aracı üzerindeki ipotek tutarı kadar sigortacı tarafından ödenecek tazminata müstehak olur.Herhangi bir ödeme yapılmazdan önce sigortacı,tescil edilmiş ipoteklerin tespitini talep etmekle yükümlüdür. 

İpotekli alacaklıların hakları göz önünde tutulmadan yapılan ödemeler borçtan kurtarmaz. 

Sigortacının halefiyeti 

Madde 79 - Sigortacı,alacağı ödediği nispette ipotekli alacaklının haklarına kanunen halef olur.Şu kadar ki; halefiyet, alacaklının zararına olarak ileri sürülemeyeceği gibi,sigortacının kendilerine karşı sorumluluğu devam eden ve derecesi aynı olan veya sonra gelen ipotekli alacaklıların zararına olarak da dermeyan edilemez. 


DÖRDÜNCÜ KISIM: Taşıma Sözleşmesinden Doğan Sorumluluk 

BİRİNCİ BÖLÜM: Sorumluluk Halleri 

Sigorta yükümlülüğü 

Madde 132 - Yurt içi veya yurt dışı yolcu, yük ve posta taşımaları yapmaya yetkili kılınan taşıyıcılar, taşıma sözleşmelerinden doğabilecek zararlardan dolayı tazminat taleplerinin teminatı olmak üzere, asgari 124 üncü madde esaslarına göre saptanan sorumluluk sınırları içerisinde mali mesuliyet sigortaları yapmakla yükümlüdürler. 

Sigorta, taşıyıcının adamlarının bu Kanunda öngörülen sorumluluğunu da kapsar. 

Yurt içi veya yurt dışı taşıma yapan taşıyıcıların yaptıracakları sigorta ve teminat şartları; uluslararası standartları gözönünde bulundurularak ve Ulaştırma Bakanlığının görüşü de alınarak Ticaret Bakanlığınca onaylanır. 

Bu maddede belirtilen sigorta yükümlülüğü yerine getirilmeyen hava araçları Ulaştırma Bakanlığınca uçuştan men edilir. 


İKİNCİ BÖLÜM: Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk 

Üçüncü şahıslara verilecek zarara karşı sigorta yükümlülüğü 

Madde 138 - Türk hava sahasında uçuş yapacak Türk ve yabancı sivil hava araçları için; üçüncü şahıslara verilecek zararın teminatı olarak işleten tarafından mali mesuliyet sigortası yaptırılması zorunludur. 

Bu maddede belirtilen sigorta yükümlülüğü yerine getirilmeyen hava taşıt araçları Ulaştırma Bakanlığınca uçuştan men edilir. 

Ek sigorta yükümlülüğü 

Madde 139 - Uluslararası hatlarda işletilecek Türk sivil hava araçlarını gerektiğinde tabi olacakları ek sigorta veya teminat şartlarını saptamaya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar uyarınca Ulaştırma Bakanlığı yetkilidir. 

Üçüncü şahıslara verilecek zarara karşı sigorta şartlarının tespiti 

Madde 140 - Üçüncü şahıslara karşı verilecek zararın teminatı olarak işleten tarafından yapılacak mali mesuliyet sigortasının şartları uluslararası standartlar gözönünde bulundurularak Ticaret ve Ulaştırma bakanlıklarınca müştereken tespit edilir. 

Geri

YönetmeliklerYönetmelikler
TüzükTüzük
SigortacılıkSigortacılık
Genel ŞartlarGenel Şartlar
Sigorta ŞirketleriSigorta Şirketleri
HukukHukuk
Sosyal SorumlulukSosyal Sorumluluk
LinklerLinkler